Allmänna villkor Local

Copyright © Rent a Local Scandinavia AB

1. Introduktion och definitioner

www.swedishcountryside.se är en webbplats varigenom möten mellan besökare och lokalbor på den svenska landsbygden förmedlas under varumärkena ”Swedish Countryside” och ”Rent a Local”. Genom att ansluta sig till Swedish Countryside kan besökare i Sverige och registrerade lokalbor finna varandra och tillsammans uppleva den svenska landsbygden. All administration, såsom erbjudanden, bokningar och betalning m.m., sker via SCS och www.swedishcountryside.se (”Förmedlingstjänsten”). Webbplatsen och Förmedlingstjänsten drivs av Rent a Local Scandinavia AB, 559047-8672 (”SCS”) . SCS är ansvarig säljare och leverantör av tjänsterna mot besökaren (Gästen), genom SCS:s anställda eller underleverantörer som är egna företagare (Lokalborna).

De personer som besöker landsbygden och köper SCS tjänster kallas nedan ”Gäst”. De personer eller näringsidkare som via SCS erbjuder och levererar upplevelser kallas nedan “Lokalbo“. Den upplevelse som Lokalbo levererar till Gäst genom Förmedlingstjänsten kallas nedan ”Tjänst”. Ett ”Uppdrag” är vad SCS ger till Lokalbo för leverans av Tjänst (genom anställda eller underleverantörer).

Vänligen läs noga igenom våra Allmänna Villkor Lokalbo och regler nedan innan du/ni ansluter dig som Lokalbo i vår Förmedlingstjänst. När du/ni använder dig/er av Förmedlingstjänsten på www.swedishcountryside.se accepterar du/ni våra Allmänna Villkor Lokalbo och att även i övrigt följa våra förhållningsregler. Om du/ni inte vill följa dessa villkor och regler kan du/ni tyvärr inte leverera Tjänster via Förmedlingstjänsten. Observera att du/ni måste vara över 18 år för att använda Förmedlingstjänsten.

2. Allmänna Regler och Villkor

Följande villkor och regler gäller för användandet av Förmedlingstjänsten på www.swedishcountryside.se:

Tjänst och Uppdrag

 1. SCS förmedlar möten mellan Gäst och Lokalbo. För att möjliggöra dessa möten, har SCS åtagit sig rollen som leverantör gentemot Gäst och arbetsgivare/avtalspart gentemot Lokalborna. Som Lokalbo kan du/ni erbjuda Tjänster som timanställd hos SCS eller underleverantör till SCS, se mer nedan under punkt 3-4 nedan för respektive kategori.
 2. Lokalbo ska leverera Tjänst och utföra Uppdraget med noggrannhet och efter bästa förmåga. Förmedling sker via SCS.
 3. Lokalbo ska, i den mån det är möjligt, vid ett (1) tillfälle erbjuda sin Tjänst kostnadsfritt till en i området utsedd ”Rent-a-Local-ambassadör. Ambassadören har till uppgift att prova aktiviteten som erbjuds och därefter skriva en recension med betygssättning i syfte att öka kvaliteten och attraktionen hos Lokalbons Uppdrag.
 4. SCS kan inte hållas ansvarig för driftsstopp då tjänsten ligger nere och eventuella konsekvenser det får för Gäst och Lokalbo.
 5. Lokalbon ansvarar för att hålla utförlig säkerhetsgenomgång och information med Gäst innan genomförande av Tjänsten. Lokalbon är ansvarig för sin Tjänsts beskrivning, innehåll, riktighet och utförandet av Uppdraget då Tjänsten levereras. Åtaganden såsom tillhandahållande av husrum, logi eller andra utrymmen, utrustning såsom fiske- eller annan utrustning och/eller mat och dryck, ska hållas och Lokalbo ska vinnlägga sig om att Gästen erhåller den upplevelse de förväntar sig utifrån den beskrivning som Lokalbon har lämnat om sin Tjänst.
 6. Om Lokalbo kräver särskild ersättning för utrymmen, utrustning och/eller mat och dryck eller annat direkt från Gäst, skall detta framgå av beskrivningen av Tjänsten. Om inget särskilt anges i beskrivningen av Tjänsten skall sådant anses ingå i priset för Tjänst. I logipriset ingår städning, sänglinne, handdukar, toalettpapper etc. Övrigt som ingår i priset ska specificeras av Lokalbon i respektive erbjudande om Tjänst.
 7. Lokalbon är ansvarig att efter bekräftad bokning finnas tillgänglig för att svara på frågor från Gäst och informera om detaljer, såsom exempelvis mötesplats. Frågor bör besvaras så snart som möjligt, dock senast inom 24 timmar.
 8. Lokalbon äger inte rätt att i något avseende företräda SCS, ändra SCS villkor för Tjänst eller att företa andra rättshandlingar i SCS:s namn.
 9. Lokalbo erhåller ersättning såsom lön eller arvode mot faktura. Timlön (anställning) eller arvode (konsultupplägg) ska uppges vid anslutning till Swedish Countryside och ska för anställning inkludera semesterersättning (Bruttolön). Gäst betalar till SCS. Om betalning sker kontant eller på något annat sätt utanför SCS:s webbsida på sådant sätt att SCS inte kan erhålla sin provisionsbetalning erhåller SCS sig rätten att stänga av Lokalbo från vidare användning av Tjänsten, innehålla lön eller betalning från Gäst och kräva ut SCS provision för Tjänst som Förmedlats direkt av Lokalbon.
 10. Lokalbo kan endast avboka Uppdrag viss tid innan det ska påbörjas – se respektive avbokningsregler. Förseningar orsakade av Lokalbon ska kompenseras Gästen och SCS. Vid otillåten avbokning enligt nämnda regler ska Lokalbo ersätta SCS för vad SCS fått ersätta Gäst med samt utebliven SCS provision.
 11. Vid avbokningar av Gäst utgår under vissa förutsättningar ibland kompensation till Lokalbon – se respektive avbokningsregler.
 12. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är t.ex. inte tillåtet att ladda upp bilder eller filer på se som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.
 13. Tjänst och Tjänstebeskrivningar som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka oetiska eller stötande är ej tillåtna och det är inte heller tillåtet att ladda upp sådant innehåll på se och det är inte heller tillåtet att länka till andra sidor på Internet med sådant innehåll.
 14. Vid användande av se och vid utförande av Uppdraget och leverans av Tjänst, får Lokalbo inte utan tillstånd använda tredje parts egendom, såsom mark, copyrightskyddat material eller annat eller utföra eller uppmuntra andra olagliga handlingar som t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan.
 15. SCS förbehåller sig rätten att vägra Lokalbo att ansluta sig till Förmedlingstjänsten och/eller att neka viss typ av erbjuden Tjänst.
 16. Överträdelse mot SCS:s villkor kan leda till avstängning av Lokalbo och/eller Tjänst från SCS och i vissa fall även till polisanmälan. Även undermåliga leveranser av Tjänst eller undermålig Tjänst kan leda till avstängning. SCS förbehåller sig rätten att avgöra när en användare bryter mot dessa villkor eller reglerna på www.swedishcountryside.sesamt att stoppa eller ta bort sådan information från SCS. SCS kan när som helst avsluta ett samarbete med Lokalbo.
 17. Lokalbo är skyldig att ersätta skada som förorsakas SCS eller Gäst genom överträdelser av dessa villkor, vad som angavs i beskrivning av Tjänst eller om Lokalbo på annat sätt förfarit vårdslöst.
 18. Dessa regler och villkor uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden. Det ligger på användare av denna tjänsts (både Gäst och Lokalbo) ansvar att hålla sig uppdaterad på de regeländringar som eventuellt kan ske.
 19. 3. Privatperson som Lokalbo

 20. Den Lokalbo som erbjuder mottagning av Gäst i egenskap av privatperson anses ha en tidsbegränsad anställning, s.k. intermittent anställning, i Rent a Local Scandinavia AB, 559047-8672, där lön utgår per timme. Anställningen påbörjas och avslutas vid vardera utförande av mottagning av Gäst och det rör sig således om ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Innan Lokalbo bekräftat en bokning av Gäst finns ingen arbetsplikt.
 21. Lokalbo får inte erbjuda fler mottaganden och sålunda arbete, än vad som kan utföras under 145 dagar per 365 dagar.
 22. För tydlighets skull, betalning för Tjänst görs av Gäst till SCS i enlighet med för var tid gällande Allmänna Villkor Gäst. Utbetalning för Uppdraget görs till Lokalbo av SCS vid nästkommande löneutbetalning (månadsvis) efter utfört besök och av Lokalbo levererad Tjänst. Från det avtalade priset för Tjänsten kommer SCS dra av ersättning för själva förmedlingen av besöket och för att täcka bl.a. transaktionsavgifter, arbetsgivar- och sociala avgifter, försäkring, moms m.m. enligt vid var till gällande ersättningsregler för Lokalbor som är privatpersoner.
 23. I Bruttolönen, vilken uppgivits av Lokalbo vid anslutning, ingår semesterersättning enligt Semesterlagen. På Bruttolönen läggs avgifter (till myndigheter) och provision (till SCS). Såsom arbetsgivare gör SCS avdrag för och redovisar A-skatt och erlägger arbetsgivaravgifter till Skattemyndigheten från Lokalbons lön. Kundpris för Tjänsten skiljer sig således från den Bruttolön som Lokalbo anger.SCS tar varken del av eller övervakar interaktionen mellan Gäst och Lokalbo vad avser utförandet av själva uppdraget. SCS har inget ansvar för eller kontroll över kvaliteten, timing, misslyckade att leverera eller utföra Uppdraget eller någon annan aspekt av upphandlingen och utförandet av Uppdraget.
 24. Eventuella klagomål från Gäst lämnas eller vidarebefordras av Lokalbo till SCS.
 25. Lokalbo får inte kontakta Gäst i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan Gästens skriftliga godkännande.
 26. Såsom arbetsgivare innehar SCS erforderliga försäkringar avseende den Tjänst som erbjuds Gäst och för Uppdragets, till täckande av skador som åsamkas Lokalbo, SCS, Gäst eller tredje man.
 27. 4. Näringsidkare som Lokalbo

 28. Den Lokalbo som innehar F-skattsedel erbjuder och levererar Tjänster i egenskap av näringsidkare, såsom underleverantör till SCS. SCS upphandlar Tjänsten av sådan Lokalbo och säljer den vidare till Gäst.
 29. SCS erbjuder Lokalbor som är näringsidkare olika funktioner och tjänster varav en del är gratis och andra kostar pengar. SCS kan komma att ändra sina priser och förbehåller sig rätten att i framtiden börja ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.
 30. Betalning av Uppdraget görs av Gäst till SCS i enlighet med för var tid gällande Allmänna Villkor Gäst. Från det avtalade priset för Uppdraget kommer SCS dra av SCS:s förmedlingsprovision enligt vid var till gällande ersättningsregler för Lokalbor som är näringsidkare. Efter utfört Uppdrag utställs fakturaunderlag av SCS till Lokalbo, så att denne kan utställa faktura (månadsvis i efterskott). Utbetalning till Lokalbo sker mot godkänd, korrekt, faktura, förutsatt att Gäst gjort full betalning av Tjänst. SCS har rätt att ange den information som ska framgå av varje faktura.
 31. Lokalbo som är näringsidkare är en självständig uppdragstagare i förhållande till SCS och ansvarar för sina egna skatter och sociala avgifter samt skall före Uppdragets påbörjande uppvisa F-skattsedel. Ingenting i dessa villkor eller i övrigt i avtalet med SCS, Uppdraget eller de Tjänster som utförs inom ramen för Uppdraget skall föranleda ett anställningsförhållande.
 32. SCS tar varken del av eller övervakar interaktionen mellan Gäst och Lokalbo vad avser utförandet av själva Uppdraget. SCS har inget ansvar för eller kontroll över kvaliteten, timing, misslyckade att leverera eller utföra Uppdraget eller någon annan aspekt av upphandlingen och utförandet av Uppdraget.
 33. Eftersom SCS endast förmedlar Uppdrag och inte är involverad i den direkta kontakten mellan Gäst och Lokalbo, måste eventuella reklamationer, tvister och meningsskiljaktigheter som uppstår i första hand lösas direkt mellan Lokalbo och Gäst. Om krav riktas mot SCS pga. förseningar, reklamationer, tvister och meningsskiljaktigheter mellan Gäst och Lokalbo, ska Lokalbo ersätta SCS med det belop SCS tvingas utge till Gäst.
 34. Lokalbo får inte kontakta Gäst med konkurrerande erbjudanden, konkurrerande företags erbjudande eller i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan Gästens skriftliga godkännande.
 35. Lokalbo som är näringsidkare är skyldig att själv inneha erforderliga försäkringar med moment såsom egendoms- och ansvarsförsäkring, avseende den Tjänst som erbjuds Gäst och för sitt Uppdrags utförande, som täcker krav och skada som kan komma att riktas mot eller drabba Lokalbon, SCS, Gäst eller tredje man pga. Lokalbons eller Gäst handlande eller skada som uppkommer pga. olyckshändelse/våda. SCS har rätt att ställa krav på vilken typ av försäkring som erfordras.
 36. 5. Cookies

 37. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.
 38. Vi vill härmed informera dig/er om att vi använder cookies på SCS. En cookie är en textfil som webbplatsen du/ni besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessions cookies, lagras endast temporärt under den tid du/ni är inne och surfar på en sida.
 39. Du/ni kan stänga av möjligheten för oss att spara cookies på din dator via din webbläsares inställningar. Om du/ni väljer att stänga av cookie funktionaliteten kan vissa funktioner på SCS upphöra att fungera korrekt. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du/ni även att cookies från SCS sätts på din dator.
 40. 6. Personuppgifter

  Vid användande av vår Förmedlingstjänst på www.swedishcountryside.se anger du/ni frivilligt dina/era personuppgifter. SCS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med användandet av Förmedlingstjänsten. Samtliga personuppgifter som tillhandahålls behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). De personuppgifter som angetts används i syfte att tillhandahålla och administrera samarbetet, kontrollera den information som du/ni angett samt för att uppfylla och upprätthålla skyldigheter enligt SCS:s allmänna villkor. Du/ni har alltid möjlighet att kontrollera och ändra de personuppgifter du/ni angett.

  7. Skatteregler

  SCS tar inte något ansvar för informationens riktighet eller om reglerna ändrats. För aktuell information besök Skatteverkets hemsida på länk nedan eller ring Skatteverket 0771–567 567: www.skatteverket.se

  8. Force Majeure

  För det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Gästs eller SCS:s kontroll som SCS inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCS fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som SCS har anlitat eller annan i tidigare led. SCS reserverar sig för lagändringar och prisförändringar som ligger utanför SCS:s kontroll.